Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave prehrambeni artikli kao i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim linkovima:

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluku o poništenju postupka javne nabave za grupe V., VI. i VII. jednostavne nabave prehrambenih proizvoda preuzmite na linku:

ODLUKA O PONIŠTENJU GRUPA V., VI., VII.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 1. asistent u organiziranom stanovanju, 3 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 2. viši asistent u organiziranom stanovanju, 3 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 3. glazbeni terapeut, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, pola radnog vremena.
  Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij glazbene pedagogija/glazbene umjetnosti, ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 4. psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog staža u struci.
 5. kuhar, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 6. pralja/čistačica, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjet: završena osnovna škola.
 7. kućni majstor/vozač/kotlovničar, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, položen vozački ispit B-kategorije.
 8. psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), određeno puno radno vrijeme (12 mjeseci) radi stjecanja prvog radnog iskustva/obavljanja pripravničkog staža.
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe bez staža u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi, prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na ­web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti poštom na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Dom za odrasle osobe Turnić

Rijeka

Izmjene i dopune statuta

Izmjene i dopune statuta Doma za odrasle osobe Turnić preuzmite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa

Poziv za dostavu ponuda Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa, te troškovnik preuzmite na sljedećim linkovima:

Odluka o pokretanju postupka javne nabave

Odluku o pokretanju postupka javne nabave: Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovnih terasa preuzmite ovdje.

Odluka o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21

Odluku o odabiru ponude za predmet jednostavne nabave EBN 24/21 kao i obrazloženje preuzmite na sljedećim linkovima:

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora

Dokumentaciju za Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluga stručnog nadzora preuzmite na sljedećim poveznicama: