Javni natječaj za radna mjesta

Objavljujemo javni natječaj za sljedeća radna mjesta:

 • Psiholog – stručni radnik u sustavu socijalne zaštite
 • Zastupnik – stručni radnik u sustavu socijalne zaštite
 • Asistent u organiziranom stanovanju – njegovatelj
 • Viši asistent u organiziranom stanovanju – asistent u organiziranom stanovanju i odgoju
 • Kućni majstor/vozač/kotlovničar – vozač sanitetskog prijevoza
 • Pralja/čistačica – pomoćni radnik bez kvalifikacije u sustavu s posebnim uvjetima rada

Detaljan tekst i uvjete natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet javnog natječaja je prodaja službenog vozila Toyota Yaris u vlasništvu Doma za odrasle osobe Turnić Rijeka.

Detalje natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Dom Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

 1. Socijalni radnik
 2. Socijalni radnik/pripravnik
 3. Psiholog na određeno radno vrijeme
 4. Psiholog na neodređeno radno vrijeme
 5. Zastupnik
 6. Ekonom/Skladištar
 7. Asistent u organiziranom stanovanju

Natječaj preuzmite na sljedećoj poveznici:

 

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 1. Asistent u organiziranom stanovanju
 2. Zastupnik
 3. Glazbeni terapeut
 4. Likovni terapeut
 5. Rehabilitator
 6. Socijalni radnik
 7. Psiholog

Tekst natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja

Djelomično se poništava javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavljen 15. srpnja 2022. Službeno priopćenje poništenja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Dom Turnić raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

 1. Asistent u organiziranom stanovanju
 2. Viši asistent u organiziranom stanovanju
 3. Zastupnik
 4. Glazbeni terapeut
 5. Likovni terapeut
 6. Rehabilitator
 7. Socijalni radnik
 8. Stručnjak zaštite na radu
 9. Psiholog
 10. Radni instruktor za aktivnosti pratećih programa

Detaljne uvjete iz natječaja preuzmite na sljedećoj poveznici:

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 

 1. Asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 3. Glazbeni terapeut, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, pola radnog vremena
  Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij glazbene pedagogija/glazbene umjetnosti, ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 4. Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj  poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti poštom na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 1. asistent u organiziranom stanovanju, 3 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 2. viši asistent u organiziranom stanovanju, 3 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 3. glazbeni terapeut, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, pola radnog vremena.
  Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij glazbene pedagogija/glazbene umjetnosti, ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 4. psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog staža u struci.
 5. kuhar, 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 6. pralja/čistačica, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjet: završena osnovna škola.
 7. kućni majstor/vozač/kotlovničar, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje tehničkog usmjerenja, položen vozački ispit B-kategorije.
 8. psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), određeno puno radno vrijeme (12 mjeseci) radi stjecanja prvog radnog iskustva/obavljanja pripravničkog staža.
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe bez staža u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi, prijavljene u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na ­web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti poštom na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Dom za odrasle osobe Turnić

Rijeka