Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. godinu

utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Doma i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata. Više detalja o Planu pročitajte u službenom tekstu Plana.