Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

 

 1. Asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 3. Glazbeni terapeut, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno, pola radnog vremena
  Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij glazbene pedagogija/glazbene umjetnosti, ili završeno srednjoškolsko glazbeno obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.
 4. Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme
  Uvjeti: preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij psihologije, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj  poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti poštom na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

 

 

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Završni račun za 2021. godinu

Završni račun i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu preuzmite na ovom linku.

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2021. godinu kao i prateću dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2022. godinu preuzmite na sljedećem linku.