Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

Na temelju članka 37. Statuta , Ur.br.470/15 od 02.04.2015.,godine i točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-1 0 organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić, donosi

ODLUKU

O organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Turnić za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se organizacija rada u Domu za odrasle osobe Turnić za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Domu za odrasle osobe Turnić obavljat će se svi poslovi utvrđeni zakonom, uredbom, pravilnikom, a koji osiguravaju kontinuiran rad i obavljanje svih neophodnih poslova.

III.

Rad Doma za odrasle osobe Turnić organizirat će u timovima A, B i C, te poslovi socijalnog rada koji će se odvijati od kuće te po potrebi na terenu, kako bi se moglo osigurati kontinuirano obavljanje poslova.
Popis osoblja iz skupine A i skupine B je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke, a po potrebi će se ažurirati, ovisno o okolnostima i prijedlozima ravnatelja/odgovorne osobe.

IV.

Skupine osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020. godine.
Zadužuju se voditelji odjela za organiziranje rada i pravovremeno obavljanje poslova .
Radnici koji neće obavljati posao na radnom mjestu, obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na službenom odnosno osobnom računalu za koje su dali suglasnost.
Prije upućivanja radnika na rad od kuće, nadređena osoba dodijelit će im u rad urudžbirane predmete te ostale upite i zahtjeve koje su dužni obraditi za vrijeme rada kod kuće.
Ako ne postoje tehničke mogućnosti za rad na računalu od kuće, radnik je u obvezi izraditi nacrt prijedloga akta u čitljivom rukopisu.
U slučaju žurnosti, pripremljeni prijedlog akta poslat će osoblju skupine koja obavlja posao na radnom mjestu radi pripreme za potpis, a u ostalim slučajevima prepisati će prijedlog akta po povratku na rad.
Sastavni dio ove Odluke čine obrazac potvrde o zaduženju i iznošenju predmeta iz službenih prostorija Doma za odrasle osobe Turnić, uz dužnost čuvanja profesionalne tajne svega što se sama o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Vl.

U slučaju uvođenja mjere ograničavanja kretanja, radniku će se izdati potvrda kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla.

VII.

Za provedbu ove Odluke zaduženi su koordinatori za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od korona virusa COVID-19 .

VIII.

Za vrijeme trajanja epidemije, organizira se rad sa strankama sukladno Uputama Ministarstva upućenih elektroničkom poštom 13. i 16. ožujka 2020. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Privitak: Službeni tekst odluke

Odluka o organizaciji rada za vrijeme trajanja epidemije COVID-19

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo je 19. ožujka 2020.

odluku o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19. O organzaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena Doma za odrasle osobe Turnić pročitajte u službenom tekstu objave.

Odluka o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama

Temeljem članka 37. statuta Doma za odrasle osobe Turnić

Ravnateljica Doma donosi odluku o procedurama raspolaganja i upravljanja nekretninama Doma za odrasle osobe Turnić. Detaljnije u službenom tekstu objave.

Moja Rijeka

Odjeke naše radionice terapije uz pomoć životinja pod nazivom “Malo nam za sreću treba” možete pročitati i na portalu Moja Rijeka

“U Domu za odrasle osobe Turnić jučer je održana radionica pod nazivom “Malo nam za sreću treba”. Radi se o radionici namijenjenoj korisnicima i djelatnicima Doma s različitim aktivnostima terapije uz pomoć životinja koju organiziraju i provode članovi slovenske udruge Ambasadorji nasmeha. Radionica se održala u sklopu programa ovogodišnje Rijeka psihologije.” Nastavak teksta pročitajte na portalu.

Poziv za dostavu ponuda

Dom Turnić objavljuje  poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave

Usluga kreiranja, produkcije i snimanja dokumentarnog filma “Tko je ovdje lud” kao dio elementa promocije procesa deinstitucionalizacije i mogućnosti osoba s mentalnim oštećenjima “Prilika”. Sve o uvjetima natječaja pročitajte u tekstu poziva.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Dom za odrasle osobe Turnić donosi odluku o ukidanju postupka jednostavne nabave

Pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Detaljnije pročitajte u teksu odluke.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje savjetodavnih usluga

U okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” najavljen je projekt pod nazivom “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije”

Ukoliko imate iskustva i kvalificirani ste za pružanje savjetodavnih usluga pripreme projektnog prijedloga za financiranje iz europskog socijalnog fonda molimo vas da pročitate detaljan tekst ovog poziva te nam dostavite ponudu.

 

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17, 128/18, 47/18 i 123/19),), Dom za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 

  1. Pomoćni radnik u kuhinji, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme.
    Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje
  2. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme
    Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Pozivaju se kandidati da uz prijavu prilože i dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Natječaj je otvoren 10 dana od dana objave u Narodnim Novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu Doma za odrasle osobe Turnić u roku od 10 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Ravnateljica:
Martina Baiocco

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema pravilniku o financijskom izvještavanju  u proračunskom računovodstvu donosimo

bilješke  uz godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu. Detaljnije pročitajte u Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima.