Odluka o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda za 2021.

Odluku o izmjeni financijskog plana prihoda i rashoda  za 2021. preuzmite ovdje, također možete preuzeti i Pojašnjenje izmjene kao i usvojeni Financijski plan.

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta

 1. asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 2. viši asistent u organiziranom stanovanju, 2 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme.
  Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staža u struci.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti poštom na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Dom za odrasle osobe Turnić

Rijeka

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 1. Asistent u organiziranom stanovanju
 2. Viši asistent u organiziranom stanovanju
 3. Pralja/čistačica

Detalje natječaja pročitajte ovdje.

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće Doma za odrasle osobe Turnić za 2020. godinu, kao i prateće bilješke preuzmite na sljedećim poveznicama:

 1. Financijsko izvješće 2020.
 2. Bilješke uz financijsko izvješće 2020.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave svježe i trajno mlijeko preuzmite ovdje.

Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17 i 114/20) – Dom za odrasle osobe Turnić objavljuje

IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

za predmet nabave:
Građevinski radovi u Rijeci i Delnicama (nabava podijeljena na pet grupa)
Evidencijski broj: EBN 16/20
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

Ravnateljica

Martina Baiocco, v.r.

Rijeka, siječanj 2021.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Naručitelj je stavio dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dana 28.12.2020. (datum početka prethodnog savjetovanja) godine u trajanju do 08.01.2021. godine (datum završetka prethodnog savjetovanja).

Tijekom savjetovanja zaprimljena je jedna (1) primjedba zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Primjedba je djelomično prihvaćena.
Tijekom savjetovanja nije održan sastanak za zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 15.01.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na internetskim stranicama Naručitelja https://dom-turnic.hr/.

SADRŽAJ PRIMJEDBE

Primjedba se odnosi na jamstvo za ozbiljnost ponude u točki 1.1.1. (bodovanje dostavljenih ponuda), te izmjenu točke 7.2. (vrsta jamstva) i točke 7.4 (vrsta jamstva).

Navodi iz prigovora su da se bodovanje bankarske garancije smatra diskriminatorskim s obrazloženjem da manji izvođači imaju limit u pogledu bankarskih garancija pa da su stoga onemogućeni u prijavi na natječaj, te da se iz istog razloga izmjene vrste jamstava.

ODGOVOR NA PRIMJEDBU

Primjedba je djelomično prihvaćena.

Uslijed primjedbi zainteresiranog subjekta, Naručitelj je uklonio točku 1.1.1. i izmijenio bodovanje ponude. No, vrsta jamstva se neće mijenjati jer se obzirom na iznose tražene bankarske garancije isto ne može smatrati diskriminirajućom odredbom.

Naručitelj je snizio iznose jamstava u točki 7.2. No, vrsta jamstva se neće mijenjati jer se obzirom na iznose tražene bankarske garancije isto ne može smatrati diskriminirajućom odredbom.

Odredba o vrsti jamstva u točki 7.4. se neće mijenjati jer je bankarska garancija najsigurniji način realizacije jamstva za Naručitelja, a obzirom na vrijednost nabave, visina jamstva je propisana u visini koja je u skladu sa čl. 215, st. 3 ZJN (120/16). Eventualni limit pojedinih gospodarskih subjekata u ishođenju bankarskih garancije se ne može smatrati diskriminirajućim faktorom, a obzirom je vrijednost jamstva utvrđena u iznosu u visini koja je u skladu sa čl. 215, st. 2 ZJN (120/16). Naručitelj ne prihvaća primjedbu zainteresiranog subjekta da je bankarska garancija diskriminirajuća obzirom da su troškovi u vezi garancije isti za sve gospodarske subjekte jer je vrsta jamstva jednaka za sve, te jednako utječu na cijenu ponude. Također, naručitelj ne prihvaća ni primjedbu da zbog limita pojedini gospodarski subjekti ne mogu sudjelovati u natječaju jer visina jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu nije veća od 3% procijenjene vrijednosti nabave.

Stoga, predložene primjedbe gospodarskog subjekta su razmotrene i djelomično usvojene, te su izmijenjene su odredbe u pogledu visine jamstva i bodovanja ponude, ali ne i u pogledu vrste jamstava.

Poziv za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave svježe i trajno mlijeko preuzmite ovdje.