Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 51. Statuta Doma za odrasle osobe Turnić, ravnatelj Doma za odrasle osobe Turnić donosi sljedeći

 

PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PREDMET PRAVILNIKA

 

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna bez PDV-a za nabavu radova za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

(2) Na javnu nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, te jednake ili veće od 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove, primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

(3) U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga iz stavka 1. ovog članka, osim ovog Pravilnika, Dom za odrasle osobe Turnić (u daljnjem tekstu: Naručitelj) obvezan je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.) te poštivati načela iz Zakona o javnoj nabavi. Postupke nabave koji se financiraju iz EU projekata Naručitelj provodi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima te osiguranim sredstvima u Odluci o financiranju projektnog prijedloga.

SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

(1) O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

(1) Ravnatelj Naručitelja ovlašten je u ime i za račun Naručitelja samostalno sklapati ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme i usluga čija je pojedinačna procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna pa se na te postupke primjenjuje članak 5. ovog Pravilnika.

(2) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 kuna provode ovlašteni predstavnici Naručitelja koje imenuje odgovorna osoba Naručitelja internim aktom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave. Ovlašteni predstavnici Naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom jednostavne nabave.

(3) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Naručitelja su:
– priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
– provedba postupka jednostavne nabave: slanje Poziva za dostavu ponuda putem elektroničke pošte određenom broju gospodarskih subjekata, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

(4) U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave iz stavka 2. ovog članka moraju sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika, od kojih 1 (jedan) mora imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima jednostavne nabave.

 

Članak 4.

(1) Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave Naručitelja.

(2) Plan nabave je temelj za planiranje i provođenje postupaka jednostavne nabave i javne nabave, te izdavanje narudžbenica i sklapanje ugovora/okvirnih sporazuma za potrebe Naručitelja.

(3) Postupak jednostavne nabave započinje danom slanja Poziva za dostavu ponuda.

(4) Poziv za dostavu ponuda najmanje sadrži slijedeće podatke:
– podatke o Naručitelju,
– opis predmeta nabave,
– troškovnik,
– procijenjenu vrijednost nabave,
– navod sklapa li se ugovor ili izdaje narudžbenica,
– rok, način i uvjete plaćanja,
– kriterij za odabir ponude,
– način dostave ponuda,
– rok za dostavu ponuda,
– ostale podatke koje Naručitelj smatra potrebnim.

(5) Naručitelj će prilagođavati podatke u Pozivu za dostavu ponuda ovisno o složenosti predmeta nabave, te ga po potrebi nadopuniti popratnom dokumentacijom (projekt, nacrti i slično) s ciljem što točnijeg određivanja predmeta nabave. Ukoliko Naručitelj nakon slanja Poziva za dostavu ponuda utvrdi da je potrebno izmijeniti neki od uvjeta iz Poziva, o tome će istodobno i na jednak način obavijestiti sve gospodarske subjekte kojima je uputio poziv.

 

Članak 5.

(1) Naručitelj za svoje potrebe provodi postupke jednostavne nabave za koje ima planirana sredstva u svom financijskom planu i za iste ne traži suglasnost za sklapanje ugovora.

(2) Naručitelj ne provodi nabavu za potrebe za koje Središnji državni ured za središnju javnu nabavu i Ministarstvo provode nabavu u ime Naručitelja.

 

Članak 6.

(1) Naručitelj pokreće postupak nabave ukoliko su u Financijskom planu planirana financijska sredstva za godinu u kojoj obveze za ugovoreni predmet nabave dospijevaju na naplatu. Iznimno, ako u trenutku ukazane potrebe nema planirana sredstva, ali pokretanje nabave smatra nužnim, može provesti postupak uz obvezu da financijska sredstva osigura u trenutku izdavanja narudžbenice ili sklapanja ugovora.

(2) Za robu/nefinancijsku imovinu, usluge i radove za koje se tijekom godine ukaže potreba, a nema planiranih sredstava u Financijskom planu, upućuje se pisani zahtjev Ministarstvu u kojem se obrazlaže potreba nabave robe/nefinancijske imovine, usluga i radova, te dostavlja dokumentacija o provedenom postupku nabave i traži suglasnost Ministarstva za sklapanje ugovora, temeljem prijedloga Odluke o odabiru. Ukoliko Ministarstvo uskrati suglasnost, Naručitelj je obvezan poništiti postupak nabave.

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI MANJE OD 20.000,00 KUNA

 

Članak 7.

(1) Nabavu roba, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kuna Naručitelj nije obavezan iskazati u Planu nabave.

(2) Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu za proračunsku godinu bez poreza na dodanu vrijednost. Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave Naručitelj mora uzeti u obzir ukupnu vrijednost nabave koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

(3) Kod nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna Naručitelj traži ponudu najmanje jednog (1) gospodarskog subjekta. Iznimno za predmete nabave osnovnog sredstva do 20.000,00 kuna (npr. stolice, ormari i sl.), Naručitelj traži ponude od najmanje dva (2) gospodarska subjekta.

(4) Nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna Naručitelj provodi putem narudžbenica, a iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave, sklapat će se ugovor.

(5) Narudžbenica mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:
– naziv, adresu, OIB Naručitelja,
– naziv, adresu, OIB ponuditelja,
– nadnevak izdavanja narudžbenice,
– broj narudžbenice,
– naziv robe, usluge ili radova koji se nabavljaju,
– jedinicu mjere, količinu i cijenu,
– rok i način plaćanja.

(6) Narudžbenicu potpisuje ravnatelj Naručitelja ili osoba koju on ovlasti.

(7) Evidenciju o izdanim narudžbenicama iz ovog članka vodi nadležna služba za javnu nabavu/financije.

(8) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.

(9) Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima koje sadrži ugovor.

 

PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 20.000,00 KUNA

 

Članak 8.

(1) Jednostavna nabava za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna mora biti predviđena Planom nabave.

(2) Kod predmeta nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 50.000,00 kuna, Naručitelj traži ponudu najmanje dva (2) gospodarska subjekta.

(3) Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 50.000,00 kuna, a manja od 100.000,00 kuna za robe i usluge, te manja od 250.000,00 kuna za radove Naručitelj traži ponude najmanje tri (3) gospodarska subjekta.

(4) U slučaju navedenom u stavku 1. ovog članka, Naručitelj zbog tehničkih razloga može tražiti ponudu od jednog gospodarskog subjekta uz prethodnu pisanu Odluku ravnatelja Naručitelja. Rok za dostavu ponuda ne može biti kraći od tri (3) dana.

(5) Nabave roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna će se provoditi zaključivanjem ugovora, a iznimno, ovisno o predmetu nabave, putem narudžbenica.

 

Članak 9.

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna obavljaju predstavnici Naručitelja koje imenuje ravnatelj Odlukom o nabavi koja minimalno sadrži:

 1. podatke o Naručitelju,
 2. predstavnicima Naručitelja,
 3. opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju,
 4. kriterije za odabir ponude,
 5. ostale podatke koje Naručitelj smatra potrebnim.

(2) Predstavnici ustanove su dužni odrediti i opisati predmet nabave, pripremiti tehničku specifikaciju/troškovnik, koji čine sastavni dio Poziva za dostavu ponuda, izraditi Poziv za dostavu ponuda, komunicirati s gospodarskim subjektima, izraditi Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, izraditi prijedlog Odluke o odabiru.

(3) Postupke jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kuna za robu i usluge te jednake ili veće od 250.000,00 kuna za radove, Naručitelj provodi na način da će Poziv na dostavu ponude uputiti putem elektroničke pošte na adrese najmanje tri (3) gospodarska subjekta uz istodobnu objavu Poziva na internetskim stranicama Naručitelja.

(4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu (npr. odvjetničke, javnobilježničke usluge i sl.).

(5) Gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezana uz poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan poslati odgovor na upit na dokaziv način najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

(6) Rok za dostavu ponuda iznosi najmanje pet (5) dana od dana slanja poziva za dostavu ponuda, ovisno o složenosti predmeta nabave.

(7) Komunikacija između Naručitelja i ponuditelja odvija se na svima dostupan i dokaziv način, te istodobno i na jednak način (elektronski, povratnica, potvrda o slanju, potvrda o zaprimanju, izvješće o uspješnom slanju telefaksom i sl.).

(8) Ponude se na adresu Naručitelja dostavljaju na način koji Naručitelj propiše u Pozivu za dostavu ponuda. Osim poštom ponude se mogu dostaviti i na druge dokazive načine. Prilikom zaprimanja ponuda, Naručitelj će iste evidentirati ukoliko stignu u propisanom roku. Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda neće se uzeti u razmatranje.

(9) Ako u zadanom roku za dostavu ponuda iz stavka 6. ovog članka pristigne manji broj ponuda od traženog broja ponuda, Naručitelj može odabrati jednu od pristiglih ponuda ako ispunjava sve tražene uvjete. U slučaju da u zadanom roku ne dospije niti jedna ponuda Naručitelj će produžiti rok za dostavu ponuda ili ponoviti postupak nabave. Produženje roka bit će određeno primjereno složenosti predmeta nabave. Rok za dostavu ponuda utvrđuje se točnim određivanjem dana i sata do kojeg gospodarski subjekti moraju dostaviti ponudu.

 

Članak 10.

(1) Naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja.

 

Članak 11.

(1) Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela predviđenih člankom 67. st. 1. t. 1. Zakona, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,
 2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja, u kojem slučaju se to dokazuje dokumentom iz stavka 3. ovog članka,
 3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s ovim odjeljkom Pravilnika,
 4. ako nije podmirio svoje dospjele obveze prema Naručitelju.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana slanja poziva za dostavu ponuda.

(3) Naručitelj može tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

(4) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 3. ovog članka, radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka Naručitelj može zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku dostavi.
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument kojeg izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovog stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovog članka.

(5) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog članka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana slanja poziva na dostavu ponuda, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog članka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog članka.

(6) Naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovog članka i u odnosu na podizvoditelje.

Članak 12.

(1) Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave:

 1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
 2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima, ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
 3. ako je gospodarski subjekt pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj u vezi s obavljanjem profesionalne djelatnosti, odnosno za odgovarajuće kazneno djelo prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta,
 4. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine od početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust kojeg Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

(2) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

 1. izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
 2. važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
 3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje izvod iz točke 1. ovoga stavka ili dokument iz točke 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.

(3) Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.

(4) Naručitelj može tijekom postupka jednostavne nabave radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka od tijela nadležnog za vođenje kaznene i prekršajne evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja ili ponuditelja zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Uz zahtjev za izdavanje potvrde javni naručitelj obvezno mora priložiti dokumentaciju za nadmetanje.

(5) Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu iz stavka 4. ovoga članka radi provjere okolnosti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, Naručitelj može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene, prekršajne ili odgovarajuće evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz evidencije iz točke 1. ovoga stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne obuhvaćaju sva djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka zatražena sukladno stavku 2. ovoga članka.

(6) Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.

(7) Naručitelj može, na odgovarajući način, odrediti primjenu ovog članka i u odnosu na podizvoditelje.

 

Članak 13.

(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda određuje obvezno uvjete pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje, i to:

 1. upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u odgovarajući registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva za dostavu ponuda,
 2. posjedovanjem određenog ovlaštenja ili članstva u određenoj organizaciji kako bi mogao izvršiti određeni ugovor.

(2) Za jednostavne nabave jednake ili veće vrijednosti od 50.000,00 kuna obavezno je od izabranog ponuditelja tražiti najmanje potvrdu porezne uprave o stanju duga.

 

Članak 14.

(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete financijske sposobnosti koje ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokumenata, i to:

 1. bilancom, računom dobiti i gubitka, odnosno odgovarajućim financijskim izvještajem, ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
 2. dokumentom izdanim od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
 3. dokazom o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti,
 4. izjavom o ukupnom prometu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o prometu u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave za razdoblje do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početku obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna.

(2) Naručitelj uz navod o traženom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje financijsku sposobnost, obvezno navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet nabave.

 

Članak 15.

(1) Naručitelj u pozivu za dostavu ponuda može odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelj dokazuje s jednim ili više dokaza, i to:

 1. popisom ugovora o isporuci roba, izvođenju radova i/ili izvršenju usluga izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak jednostavne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži: vrijednost ugovora, datum isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga i naziv druge ugovorne strane. Popisu se kao dokazu o urednoj isporuci roba, izvođenju radova i/ili izvršenju usluga obvezno prilaže potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane. Potvrda obvezno sadrži: vrijednost ugovora iskazanu sa ili bez PDV-a, datum isporuke roba, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, mjesto isporuke robe, izvođenja radova i/ili izvršenja usluga, naziv druge ugovorne strane te navod o urednom izvršenju ugovora. U nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, Naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde,
 2. navodom o tehničkim stručnjacima ili tehničkim odjelima koji će biti uključeni u ugovor, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu, a posebice o osobama odgovornima za kontrolu kvalitete,
 3. obrazovne i stručne kvalifikacije dobavljača i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove vezane za izvršenje predmeta nabave,
 4. opisom tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete, te mogućnosti studija i istraživanja gospodarskog subjekta,
 5. kada se radi o složenjim proizvodima, ili iznimno, o proizvodima koji se traže za posebnu svrhu, izjavom o prihvaćanju kontrole koju provodi Naručitelj ili u njegovo ime nadležno tijelo države sjedišta dobavljača, podložno sporazumu tog tijela, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete dobavljača, i ako je potrebno, na način studija i istraživanja koji su mu na raspolaganju i na mjere za kontrolu kvalitete koje će koristiti,
 6. uzorcima, opisima i/ili fotografijama proizvoda čija se autentičnost na zahtjev Naručitelja mora potvrditi,
 7. potvrdama koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

(2) Naručitelj uz navod o traženom dokumentu kojim ponuditelj dokazuje tehničku i stručnu sposobnost, obvezno navodi minimalnu razinu sposobnosti koja mora biti vezana i razmjerna uz predmet nabave.

 

Članak 16.

(1) Ako Naručitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti, a kao dokaz financijske sposobnosti traži visinu ukupnog prometa, smatra se da je uvjet razmjeran predmetu nabave ako tražena visina ne prelazi dvostruki iznos procijenjene vrijednosti nabave.

(2) Ako Naručitelj navodi minimalnu razinu sposobnosti, a kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži popis ugovora, smatra se da je uvjet:

 1. vezan uz predmet nabave, ako se traži dokaz o izvršenju istog ili sličnog, odnosno istih ili sličnih ugovora kao što je predmet nabave,
 2. razmjeran predmetu nabave, odnosno grupi predmeta nabave, u sljedećim slučajevima:
  • kada se traži dokaz o izvršenju jednog ugovora, ako njegov iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave,
  • kada se traži dokaz o izvršenju više ugovora, ako njihov zbrojeni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabave.

 

Članak 17.

(1) Naručitelj može zahtijevati prilaganje potvrda (certifikata) o sukladnosti gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete koje izdaju neovisna tijela.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Naručitelj mora uputiti na sustave osiguranja kvalitete koji se temelje na odgovarajućim hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme. Sustavi osiguranja kvalitete na koje upućuje Naručitelj moraju biti potvrđeni (certificirani) od tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguravanja kvalitete.

(3) Naručitelj mora priznati jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama.

(4) Naručitelj mora od gospodarskog subjekta prihvatiti i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete.

 

Članak 18.

(1) Tehničke specifikacije određuju se u pozivu za dostavu ponuda.

(2) Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima te omogućiti podnošenje ponuda koje održavaju različitost tehničkih rješenja.

 

Članak 19.

(1) Sve isprave koje Naručitelj zahtjeva sukladno ovom Pravilniku ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Zatraženi dokumenti ne smiju biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponude.

(2) Neovjerenom preslikom u smislu stavka 1. ovog članka se smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

(3) U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ispravama koje su ponuditelji dostavili, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
– od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih isprava i/ili
– obratiti se izdavatelju isprava i/ili nadležnim tijelima.

 

Članak 20.

(1) Naručitelj u postupku jednostavne nabave, za potrebe nabave vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna, može od ponuditelja tražiti sljedeće vrste jamstava:

 1. jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanje neistinitih podataka u smislu članka 11. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora,
 2. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza,
 3. jamstvo za preplatu za slučaj povrata preplate (kod povrata avansa, obročnog plaćanja ili isplata po planu),
 4. jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete,
 5. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti.

(2) Jamstva se od ponuditelja mogu tražiti u obliku zadužnice, bjanko zadužnice, bankarske garancije ili novčanog pologa.

(3) Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude Naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

(4) Naručitelj određuje sredstvo i uvjete jamstva.

(5) Jamstvo za ozbiljnost ponude se određuje u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 5% procijenjene vrijednosti nabave.

(6) Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

(7) Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

(8) Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka jednostavne nabave, a presliku jamstva pohraniti.

 

Članak 21.

(1) Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za poziv na dostavu ponuda, a Naručitelj je dužan odgovor dostaviti svim gospodarskim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda.

(2) Zahtjev za objašnjenjem i izmjenama se smatra pravodobnim ako je dostavljen Naručitelju najkasnije 3 dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave.

(3) Naručitelj je obvezan dostaviti odgovor svim subjektima kojima je upućen poziv na dostavu ponuda najkasnije 2 dana prije isteka roka za dostavu ponude.

 

Članak 22.

(1) Naručitelj u postupku jednostavne nabave ne provodi javno otvaranje ponuda.

(2) Otvaranje ponuda započinje najkasnije u roku 3 radna dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Članak 23.

(1) Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

(2) Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

(3) Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.

(4) Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod Naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

(5) Upisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama.

 

Članak 24.

(1) Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

(2) Pregled i ocjenu ponuda obavljaju predstavnici Naručitelja te sastavljaju Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda s prijedlogom Odluke o odabiru. Pregled i ocjena onude obavlja se sukladno zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

(3) Nakon sastavljanja zapisnika predstavnici Naručitelja donose prijedlog Odluke o odabiru koju potpisuje Ravnatelj ustanove.

(4) Ukoliko niti jedna zaprimljena ponuda ne odgovara zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda donosi se Odluka o poništenju.

(5) Gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u postupku nabave šalje se obavijest o odabiru, nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva na provedeni postupak nabave.

 

Članak 25.

(1) Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu za dostavu ponuda.

(2) Ponuda sadrži: popunjeni ponudbeni list, jamstvo za ozbiljnost ponude, ako je traženo, dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, tražene dokaze sposobnosti, troškovnik, ostalo traženo u pozivu za dostavu ponuda (uzorci, katalozi, tehnička dokumentacija, fotografije, skice, izjave, itd.)

(3) Ponudbeni list iz stavka 2. ovoga članka najmanje sadrži: naziv i sjedište Naručitelja, naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB, broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresa za dostavu pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, predmet nabave, cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednost, cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, rok valjanosti ponude, datum i potpis ponuditelja.

(4) Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

(5) Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati. Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

(6) Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi, ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

 

Članak 26.

(1) Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama.

(2) Cijena ponude se piše brojkama.

(3) U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

 

Članak 27.

(1) Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: naziva Naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog broja nabave i “ne otvaraj”.

(2) Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

(3) Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Članak 28.

(1) Ponude otvara najmanje jedan ovlašteni predstavnik Naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

(2) O postupku otvaranja, pregleda i ocjene ponuda se sastavlja zapisnik.

(3) Ponude se otvaraju prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda. Kada je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, prvo se otvara izmjena i/ili dopuna ponude te potom osnovna ponuda.

(4) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda se sastoji od:

 • naziva i sjedišta Naručitelja,
 • naziva predmeta nabave,
 • evidencijskog broja nabave,
 • navoda o danu slanja poziva za dostavu ponuda,
 • navoda o roku za dostavu ponuda,
 • datuma i sata početka postupka otvaranja, pregleda i ocjene ponuda,
 • imena i prezimena ovlaštenih predstavnika Naručitelja,
 • imena i prezimena ovlaštenih predstavnika ponuditelja,
 • naziva i sjedišta ponuditelja,
 • cijena ponuda bez PDV-a i cijenu ponude sa PDV-om,
 • analitičkog prikaza traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja, jamstava ako je traženo,
 • analize ponuda vezano za ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija,
 • razloga za odbijanje ponuda uz objašnjenje,
 • rangiranja valjanih ponuda sukladno kriteriju za odabir,
 • naziva ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor,
 • prijedloga odgovornoj osobi Naručitelja za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju, s obrazloženjem,
 • datuma i sata završetka postupka otvaranja pregleda i ocjene ponuda,
 • potpisa ovlaštenih predstavnika Naručitelja.

 

Članak 29.

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda prema odabiru Naručitelja.

(2) Ako se Naručitelj odluči za kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, razradit će njene pod kriterije i metodologiju primjene.

 

Članak 30.

(1) Nevaljana ponuda je ponuda koja zbog ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana, primjerice zakašnjelo dostavljena ponuda, ponuda ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuda čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu, ponuda s neuobičajeno niskom cijenom.

(2) Neprikladna ponuda je ponuda koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja u opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama.

 

Članak 31.

(1) Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, Naručitelj može odbiti takvu ponudu. Kod ocjene cijena Naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi.

(2) Prije odbijanja ponude iz stavka 1. ovoga članka Naručitelj mora pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva.

 

Članak 32.

(1) Naručitelj je obvezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

 1. ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano,
 2. ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda,
 3. ponudu koja nije cjelovita,
 4. ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
 5. ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,
 6. ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
 7. ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,
 8. ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj,
 9. ponudu nepozvanog gospodarskog subjekta,
 10. ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za Naručitelja prihvatljivo.

 

Članak 33.

(1) Naručitelj može poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 • postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka jednostavne nabave da su bile poznate prije,
 • postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda su bile poznate prije.

(2) Naručitelj je obvezan poništiti postupak jednostavne nabave ako:

 • nije pristigla nijedna ponuda,
 • nakon isključenja odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

 

Članak 34.

(1) Naručitelj na osnovi rezultata i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, a temelji se na kriteriju za odabir ponude.

(2) Putem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor o nabavi.

(3) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

 • podatke o Naručitelju,
 • predmet nabave za koje se donosi Odluka,
 • naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
 • razloge odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude,
 • razloge za odbijanje ponude,
 • uputu o pravnom lijeku,
 • datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

 

Članak 35.

(1) Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave iz članka 33. ovog Pravilnika, Naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

(2) U odluci o poništenju postupka jednostavne nabave, Naručitelj navodi:

 • podatke o Naručitelju,
 • predmet nabave za koje se donosi Odluka,
 • obrazloženje razloga poništenja iz čl. 33. ovog Pravilnika,
 • rok u kojem će se pokrenuti novi postupak za isti ili sličan predmet nabave ako je primjenjivo,
 • uputu o pravnom lijeku,
 • datum donošenja i potpis odgovorne osobe

 

Članak 36.

(1) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(2) Naručitelj je dužan dostaviti svakom ponuditelju Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom telefaksu ili potvrda e-mailom).

 

Članak 37.

(1) Postupak jednostavne nabave završava danom izvršnosti Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju.

(2) Neposredno nakon završetka postupka javne nabave, Naručitelj će svim natjecateljima ili ponuditeljima vratiti dokumente za koje je u dokumentaciji za nadmetanje predvidio povrat.

 

Članak 38.

(1) Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju u svakom postupku jednostavne nabave pohraniti i čuvati najmanje 4 godine od dana izdavanja narudžbenice, odnosno, sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

 

Članak 39.

(1) Naručitelj objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.

 

Članak 40.

(1) Naručitelj je zbog obveze izrade godišnjih izvješća, dužan voditi registar sklopljenih ugovora i izdanih narudžbenica o jednostavnim nabavama procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017).

 

IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

 

Članak 41.

(1) Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(2) Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(3) Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

(4) Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja su dozvoljene pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave. Naručitelj može s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor sklopiti i dodatak ugovoru, ali samo iznimno. Vrijednost roba, usluga ili radova iz sklopljenog dodatka ugovoru ne smije prijeći 25% prvotno ugovorene cijene niti zajedno s osnovnim ugovorom vrijednosne pragove propisane ovim Pravilnikom.

(5) Ukoliko za vrijeme trajanja ugovora dođe do potrebe da se mijenja ugovorna strana ili poveća vrijednost ugovora više od 5% vrijednosti osnovnog ugovora, isto se smatra bitnom izmjenom ugovora te se mora provesti nova nabava sukladno odredbama ovog Pravilnika i sklopiti novi ugovor/dodatak ugovoru.

(6) Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu „ključ u ruke“ ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupni iznos prema konačnom obračunu nije viši 5% od predvidivie cijene građenja utvrđene ugovorom te da je ugovorom o građenju tako određeno, nije potrebno provođenje nove nabave niti sklapanje dodatka tog ugovora, ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 7. ovog članka.

(7) Konačni iznos bez PDV-a za izvršenje ugovora i svih dodataka ugovoru ne smije biti jednak ili veći od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluge, odnosno jednak ili veći od 500.000,00 kuna za nabavu radova.

(8) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

(9) Odgovorna osoba Naručitelja internim aktom imenuje osobe zadužene za nadzor nad izvršenjem ugovora o nabavi, koje moraju osigurati da se primjenom ove odredbe ne dijeli vrijednost radova ili određene količine robe i/ili usluga, s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi i ovog Pravilnika.

 

POSTUPAK JAVNE NABAVE U SLUČAJU HITNE INTERVENCIJE

 

Članak 42.

(1) Pod pojmom hitne intervencije podrazumijeva se nabava roba/nefinacijske imovine, usluga ili radova u slučajevima nastalim djelovanjem više sile (elementarna i druga nepogoda, kvar, dotrajalost, puknuće), čiji se nastanak ne može predvidjeti, izbjeći ni otkloniti,a odgoda nabave bi mogla poremetiti redovnu djelatnost ustanove i prouzrokovati štetu.

(2) U slučaju hitne intervencije Naručitelj mora o nastaloj situaciji pisano izvjestiti Ministarstvo (poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom ili osobnom dostavom), a ako je karakter štete takav da sanacije iste ne trpi nikakvu odgodu (na primjer: sanacija puknuća vodovodne cijevi i sl.), izdaje narudžbenicu, samo za popravak nastalog oštećenja, a istovremeno dostavlja zahtjev za suglasnost Ministarstva za radove u cilju sanacije štete.

(3) Ukoliko je karakter štete takav da sanacija može trpjeti odgodu, Naručitelj o nastaloj situaciji izvješćuje Ministarstvo, na što će Ministarstvo dati pisani odgovor. Po dobivenom očitovanju, Naručitelj provodi postupak sanacije.

(4) Ukoliko se radi o potrebi nabave roba/nefinancijske imovine, usluga ili radova čiji nastanak nije planiran financijskim planom Naručitelja, a karakter štete je takav da sanacija istoga može trpjeti odgodu (zamjena dotrajalog-uništenog namještaja, fotokopirnih aparata, sanacija dotrajale kotlovnice za centralno grijanje u ljetnim mjesecima, popravci na objektima i opremi bez kojih Naručitelj može kraće vrijeme poslovati i sl.), Naručitelj o nastaloj situaciji pisano izvješćuje Ministarstvo, na što će Ministarstvo dati pismeni odgovor.

(5) Nakon provedbe hitne intervencije Naručitelj je dužan Ministarstvu dostaviti izvješće o učinjenom, te za potrebe plaćanja dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

 • Ugovor o javnoj nabavi ili narudžbenicu,
 • Račun ispostavljen sukladno ugovoru, odnosno privremene i okončane situacije za radove (po potrebi ovjeren od strane stručnog nadzora),
 • Zapisnik o izvršenoj primopredaji,
 • Izjavu ravnatelja da je postupak nabave proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ne treba biti ovjerena od javnog bilježnika), samo za postupke nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 50.000,00 kuna.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na internetskim stranicama Doma za odrasle osobe Turnić.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku jednostavne nabave, KLASA: ___________________, URBROJ: ____________________ od dana ____________.

KLASA: _________________
URBROJ: _________________
U Rijeci, ____________2020.

Ravnatelj :

Martina Baiocco, dipl. soc. radnica

 

Ovdje možete preuzeti službeni dokument Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.