Izviješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te članku 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 101/17 i 114/20) – Dom za odrasle osobe Turnić objavljuje

IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE

za predmet nabave:
Građevinski radovi u Rijeci i Delnicama (nabava podijeljena na pet grupa)
Evidencijski broj: EBN 16/20
CPV 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

Ravnateljica

Martina Baiocco, v.r.

Rijeka, siječanj 2021.

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016 Naručitelj je stavio dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dana 28.12.2020. (datum početka prethodnog savjetovanja) godine u trajanju do 08.01.2021. godine (datum završetka prethodnog savjetovanja).

Tijekom savjetovanja zaprimljena je jedna (1) primjedba zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Primjedba je djelomično prihvaćena.
Tijekom savjetovanja nije održan sastanak za zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 15.01.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na internetskim stranicama Naručitelja https://dom-turnic.hr/.

SADRŽAJ PRIMJEDBE

Primjedba se odnosi na jamstvo za ozbiljnost ponude u točki 1.1.1. (bodovanje dostavljenih ponuda), te izmjenu točke 7.2. (vrsta jamstva) i točke 7.4 (vrsta jamstva).

Navodi iz prigovora su da se bodovanje bankarske garancije smatra diskriminatorskim s obrazloženjem da manji izvođači imaju limit u pogledu bankarskih garancija pa da su stoga onemogućeni u prijavi na natječaj, te da se iz istog razloga izmjene vrste jamstava.

ODGOVOR NA PRIMJEDBU

Primjedba je djelomično prihvaćena.

Uslijed primjedbi zainteresiranog subjekta, Naručitelj je uklonio točku 1.1.1. i izmijenio bodovanje ponude. No, vrsta jamstva se neće mijenjati jer se obzirom na iznose tražene bankarske garancije isto ne može smatrati diskriminirajućom odredbom.

Naručitelj je snizio iznose jamstava u točki 7.2. No, vrsta jamstva se neće mijenjati jer se obzirom na iznose tražene bankarske garancije isto ne može smatrati diskriminirajućom odredbom.

Odredba o vrsti jamstva u točki 7.4. se neće mijenjati jer je bankarska garancija najsigurniji način realizacije jamstva za Naručitelja, a obzirom na vrijednost nabave, visina jamstva je propisana u visini koja je u skladu sa čl. 215, st. 3 ZJN (120/16). Eventualni limit pojedinih gospodarskih subjekata u ishođenju bankarskih garancije se ne može smatrati diskriminirajućim faktorom, a obzirom je vrijednost jamstva utvrđena u iznosu u visini koja je u skladu sa čl. 215, st. 2 ZJN (120/16). Naručitelj ne prihvaća primjedbu zainteresiranog subjekta da je bankarska garancija diskriminirajuća obzirom da su troškovi u vezi garancije isti za sve gospodarske subjekte jer je vrsta jamstva jednaka za sve, te jednako utječu na cijenu ponude. Također, naručitelj ne prihvaća ni primjedbu da zbog limita pojedini gospodarski subjekti ne mogu sudjelovati u natječaju jer visina jamstva za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu nije veća od 3% procijenjene vrijednosti nabave.

Stoga, predložene primjedbe gospodarskog subjekta su razmotrene i djelomično usvojene, te su izmijenjene su odredbe u pogledu visine jamstva i bodovanja ponude, ali ne i u pogledu vrste jamstava.